Skip to content

En il focus

Lantschada dal studi da master stgalim secundar

En vista a l’avegnir èsi indispensabel da scolar avunda persunas d’instrucziun cumpetentas e motivadas per tut ils stgalims da la scola populara e da la scola media.

Dapi il settember 2022 porscha la SAP dal Grischun dus novs studis da master per persunas d’instrucziun dal stgalim secundar I e per las scolas da maturitad. Quai èn il studi da master Stgalim secundar I per persunas cun in bachelor spezialisà sco er il studi da master Stgalim secundar I e scolas da maturitad per persunas cun in master spezialisà. Il studi da master d’enfin qua per il stgalim secundar I en cooperaziun cun la SAP da Son Gagl vegn puspè realisà l’atun 2023.

Studi da master Stgalim secundar I per persunas cun in bachelor spezialisà

Quest studi sa drizza ad absolventas ed absolvents cun in diplom da bachelor specific dal rom en in rom da la scola populara u da las scolas da maturitad, sco per exempel matematica, tudestg u franzos, ma era natira e tecnica, moviment e sport fin a l’art figurativ. Il studi da master vegn organisà sco studi a temp parzial e terminà cun in Master of Arts. Las absolventas ed ils absolvents obtegnan ina qualificaziun d’instruir per il stgalim secundar I.

Studi da master Stgalim secundar I e scolas da maturitad per persunas cun in master spezialisà

Quest studi sa drizza ad absolventas ed absolvents cun in diplom da master specific dal rom en in rom da la scola populara u da las scolas da maturitad, sco per exempel matematica, tudestg u franzos, ma era natira e tecnica, moviment e sport u l’art figurativ. Il studi da master vegn organisà sco studi a temp parzial e terminà cun in Master of Arts. Las absolventas ed ils absolvents obtegnan ina qualificaziun d’instruir per il stgalim secundar I e per las scolas da maturitad.

Studi da master Stgalim secundar I per persunas d’instrucziun dal stgalim primar

Il settember 2023 porscha la SAP dal Grischun, en cooperaziun cun la SAP da Son Gagl, il studi Stgalim secundar I che pussibilitescha a las persunas d’instrucziun dal stgalim primar da cuntanscher ina qualificaziun d’instruir per il stgalim secundar I entaifer trais onns a temp parzial. Gia dal 2020 fin il 2023 ha la SAP dal Grischun purschì e realisà cun success in tal studi. Il studi Stgalim secundar I porscha a las persunas d’instrucziun dal stgalim primar – independentamain dal fatg, sch’ellas instrueschan gia sin basa d’ina permissiun da dar scola sin il stgalim secundar – la pussaivladad d’obtegnair ina qualificaziun posteriura.

“L’orientaziun dals studis vers novas gruppas en mira vegn a meglierar l’elecziun da persunal qualifitgà e motivà en tut las regiuns linguisticas – ina contribuziun impurtanta per garantir la qualitad sin il stgalim secundar I, da la quala nossas scolaras e noss scolars dal stgalim aut pon segir profitar.”

Silvio Dietrich, president da la Federaziun da mainascolas dal Grischun

Unic en la Svizra Orientala

Las duas purschidas supplementaras ch’èn vegnidas lantschadas da la Scola auta da pedagogia dal Grischun l’atun 2022 èn vegnidas sviluppadas en cooperaziun cun la SAP da Son Gagl ed èn unicas en la Svizra Orientala. La pussaivladad d’absolver in studi da master consecutiv per daventar ina persuna d’instrucziun dal stgalim secundar I sin basa d’in bachelor u d’in master spezialisà è gia enconuschenta ed etablida cun success en intgins chantuns (p.ex. en ils chantuns Berna, Lucerna, Vallais e Turitg). Betg uschia en la Svizra Orientala. Ultra dals studis da basa e dal studi supplementar per persunas d’instrucziun dal stgalim primar è quai ina terza via da pudair lavurar sco persuna d’instrucziun dal stgalim secundar.

Drizzà ad in nov public en mira

Thomas Willi, manader da studi a la SAP dal Grischun, accentuescha en spezial la particularitad da questa furmaziun: “En l’entira Svizra Orientala na datti fin ussa nagut cumparegliabel. Cun il nov studi da master pledentain nus in public en mira cumplettamain nov. El sa drizza a persunas interessadas cun in diplom da bachelor u da master specific per in rom da la scola populara. Pledentads èn persunas che studegian actualmain a l’universitad u ad ina scola auta professiunala, a las qualas nus purschain dal tuttafatg novas perspectivas professiunalas cun il diplom da master consecutiv a la SAP dal Grischun. Dentant era persunas che stattan amez la vita professiunala u che han gist fatg ina pausa da famiglia e che vulessan gugent puspè entrar en la vita professiunala. Il studi avra cumplettamain novas pussaivladads da carriera sco purschida cumplementara a la professiun.

Il president da la Federaziun da mainascolas dal Grischun, Silvio Dietrich, beneventa la nova purschida: “Dapi plirs onns rendan ils purtaders da las scolas en l’entir chantun attent a la mancanza da persunas d’instrucziun sin il stgalim superiur. Tant pli sa legran las autoritads da scola e las direcziuns da scola uss da questa nova purschida da scolaziun da la SAP dal Grischun.”

Pedagogia e furmaziun da la pratica professiunala sco accent

La scolaziun è fitg individualisada e las studentas ed ils students fixeschan ils moduls sin basa d’in assessment tenor lur cumpetenzas e lur basegns. La finamira è che las studentas ed ils students augmentan lur enconuschientschas dal rom cun cumpetenzas pedagogicas ch’èn indispensablas per l’instrucziun sin in stgalim superiur. Ultra da la pratica professiunala s’occupan els durant lur studi da trais onns dals champs scienzas d’educaziun e didactica dal rom. La furmaziun pratica professiunala è davent dal cumenzament ina part essenziala dal studi da master. Ella pussibilitescha in inscunter constant cun ils giuvenils. Las studentas ed ils students san applitgar lur enconuschientschas directamain en ina scola.

Rinforzar il Grischun sco lieu da furmaziun e da lavur attractiv

Gian-Paolo Curcio, il rectur da la SAP dal Grischun, è persvas ch’il nov studi da master haja plirs effects positivs: “Per il chantun Grischun sco era per l’entira Svizra Orientala è la lantschada dal nov studi da gronda impurtanza. Cun quest studi vegn creada da vart da la SAP dal Grischun in’ulteriura pussaivladad da scolar persunas d’instrucziun dal stgalim secundar I. La cumbinaziun tranter la scolaziun spezialisada a las scolas autas universitaras e la scolaziun da las didacticas dal rom, da la scienza d’educaziun sco er da la pratica professiunala a las scolas autas da pedagogia permetta in’organisaziun fitg effizienta dal studi.”

“Ils novs studis èn ina purschida attractiva e multifara per la scolaziun resp. per la furmaziun supplementara da persunas d’instrucziun renconuschidas en l’entira Svizra. Cun la purschida moderna da studis parzials ed a temp cumplain vegnan resguardads ils basegns individuals da las studentas e dals students.”

Laura Lutz, presidenta da la LEGR/MGR (associaziun Magistraglia Grischun)

Studis da master stgalim secundar I e scolas da maturitad

Ensemen cun il „studi da master Stgalim secundar I” ha cumenzà l’emprima giada il “studi da master Stgalim secundar I e scolas da maturitad”. Las scolaziuns èn vegnidas sviluppadas en collavuraziun cun la Scola auta da pedagogia da Son Gagl.

Diplom

Master of Arts a Secondary Education

Durada

3 onns cumplementar a la professiun a 40%

Dimensiun

94 – 114 puncts ECTS

Dis da studi

mintgamai gievgia e venderdi